Zvyšování vodní retence 2013

Harmonogram projektu "Zvyšování vodní retence a ekologické stability v rámci zemědělské činnosti 2013"

 

Datum

Místo konání

19. 2. 2013

Praha 5 – Zbraslav

16. 5. 2013

Bartošovice v Orl. Horách

6. 6. 2013

Heršpice u Slavkova u Brna

19. 9. 2013

Týn nad Vltavou

10. 10. 2013

Uherčice u Znojma

17. 10. 2013

Praha 5 – Zbraslav

5. 12. 2013

Heršpice u slavkova u Brna

17. 12. 2013

Týn nad Vltavou

2014

10. 1. 2014

Týn nad Vltavou

24. 1. 2014

Dolní Dobrouč

BIOREGIO o.s., semináře@bioregio.cz, +420 774 709 122, www.bioregio.cz

 

O projektu

Projekt má zajistit dostatečné vzdělání a informovat zemědělské podniky v oblasti opatření na zvyšování vodní retence krajiny, zvyšování přirozené retence půd, zvyšování ekologické stability krajiny formou stabilního hospodaření, zavádění drobných krajinných prvků a péče o zemědělskou krajinu v duchu dlouhodobého udržitelného rozvoje. Seznámit zemědělce s nástroji pro zvýšení ekologické stability krajiny, snížení eroze půd, zvýšení přirozené úrodnosti půd a seznámení s prostředky, kterými se dá tohoto stavu docílit, včetně legislativních nástrojů, dotačních zdrojů, občanské iniciativy a spolupráce s dalšími subjekty prostřednictvím cyklu 10 seminářů.

V rámci seminářů se účastníci (zemědělci a zemědělské podniky) mají seznámit s nástroji zvýšení ekologické stability krajiny a to jak v rámci hospodaření, tak v rámci péče o krajinu jako součásti poslání zemědělců. Předvést v praxi podniky, které principy udržitelnosti praktikují a aplikují jak v zemědělské výrobě, tak v péči o krajinu. Ukázat dostupné a jednoduché techniky a nástroje pro snížení eroze půdy, zvýšení vodní retence půdy a zemědělské krajiny celkově a prezentovat v praxi, jak pečovat komplexně o zemědělskou krajinu, jíž je zemědělec spolutvůrce. Definovat i ekonomicky doložit přínosy udržitelné péče o krajinu a její ekologickou stabilitu, a ekonomicky ložit i opatření v rámci ochrany půd, zeleně v krajině a zadržování vody v krajině jako je například aplikace organických hnojiv, údržba a zakládání remízků, významných krajinných prvků, realizace ÚSEZ – územního systému ekologické stability formou zřizování a údržby biokoridorů a biocenter. To vše v souladu a s využitím legislativních opatření ČR a EU.

Důvodem je, že téměř polovina zemědělské půdy v ČR je ohrožena erozí. Dochází ke smývání ornice a zhoršování kvality půdního fondu i vod. Dalším nepřímým důsledkem intenzivního hospodaření podpořeného silnou mechanizací jsou lány monokultur, neobnovené meze, neošetřené okraje polí a minimální zázemí pro rostliny a živočichy, které pomáhají ochraňovat stabilitu zemědělské produkce, jako jsou útočiště pro dravé ptáky a dravý hmyz, který je přirozeným predátorem škůdců zemědělských plodin nebo včelstev, které zvyšují výnosy. Zvýšení ekologické stability krajiny přispívá také k soběstačnosti zemědělského ekosystému, jeho posílení a zvýšení jeho rezistence vůči přírodním vlivům i zásahům člověka.

Harmonogram projektu "Zvyšování vodní retence a ekologické stability v rámci zemědělské činnosti 2013" Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Harmonogram projektu "Zvyšování vodní retence a ekologické stability v rámci zemědělské činnosti 2013"